آموزش نرم افزار SPSS (جلسه دوازدهم )

آزمون‌های ناپارامتری در SPSS:

زمانی که در آزمون‌های پارامتری، از فرض‌هایی که قبل از آزمون به طور جدی تخطی شد از آزمون ناپارامتری استفاده می‌کنیم. این آزمون‌ها نسبت به همتای پارامتری خود از توان کمتری برخوردارند. فرضیاتی که باید قبل از انجام آزمون‌های ناپارامتری برقرار باشد مانند روش‌های پارامتری ضروری نیست که این فرضیات به شرح زیر می‌باشد:

۱- نمونه‌گیری تصادفی

۲- شکل و تغییرپذیری مشابه میان توزیع‌ها

۳- استقلال آزمون‌های ناپارامتری

۱) آزمون کای –دو

الف: آزمون کای – دو برای نیکوئی برازش: که برای تحلیل یک متغیر رده‌ای به کار می‌رود.از منوی Data گزینه‌ Weight Cases را انتخاب کنید:

آموزش نرم افزار SPSS

 گزینه‌ Weight cases by را انتخاب کنید و متغیر رده‌ای را به قسمت Frequency Variable انتقال دهید و روی گزینه‌ ok کلیک کنید. با این عمل، وزن های مربوطه برای متغیرattitude تعریف می‌شود.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌ی , Nonparametric Tests Legacy Dialoge و …Chi-square را انتخاب کنید. متغیر attitude را به سمت راست منتقل و روی OK کلیک کنید.

آموزش نرم افزار SPSS

حال اگر فراوانی مورد انتظار در بین گروه‌ها به طور یکسان توزیع نشود.

در قسمت Expected Values با انتخاب گزینه‌ی Values فیلد مقابل آن فعال می‌شود. روی Add کلیک کنید

ب: آزمون کای – دو برای استقلال : که برای تعین رابطه ای بین دو متغیر رده ای به کار می رود. از منوی Data گزینه‌ی Weight Cases را برگزینید.

آموزش نرم افزار SPSS

گزینه‌ی Weight cases by را انتخاب کنید متغیر Count را به قسمت Frequency Variable انتقال دهید، سپس روی گزینه‌ی ok کلیک کنید. با این عمل وزن مربوط به متغیرها تعریف می‌شود.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌ها‌ی Descriptive Statistics و Crosstabs را انتخاب نمایید .متغیر Gender را به قسمت (Row(s و متغیر Education را به قسمت (Column(s انتقال دهید:

آموزش نرم افزار SPSS

با کلیک روی دکمه‌ی Statistics  کادرزیر نمایان می‌شود:

آموزش نرم افزار SPSS

آزمون‌های ناپارامتری:

۲- آزمون یک نمونه‌ای کلموگروف اسمیرنف

این آزمون جهت تست توزیع نرمال بودن نمونه استفاده می‌شود.

توجه:

انجام بسیاری از آزمون‌های پارامتری مستلزم نرمال بودن مشاهدات است. بنابراین می‌تواند از این آزمون جهت بررسی نرمال بودن استفاده کرد.

مثال:

با توجه به داده های تمرین ۱ نرمال بودن متغیر (length) قد را بررسی کنید.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌ی , Nonparametric Tests Legacy Dialoge و۱- sample K-S را انتخاب نمایید. متغیر Length را به سمت راست انتقال دهید. گزینه‌ی Normal در پایین کادرانتخاب شده‌است، سپس روی ok کلیک کنید.

آموزش نرم افزار SPSS مطالب مرتبط :

 

آموزش نرم‌افزار SPSS

 

موسسه آموزشی نوین  –   آموزش مجازی و اموزش الکترونیک  –    پایان نامه نویسی و مدیریتی –  کارگاه اموزشی مدیریتی

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است