آموزش نرم افزار SPSS (جلسه سیزدهم)

۳- آزمون ناپارامتری دو نمونه مستقل(مان–ویتنی)

با استفاده از این آزمون بررسی می‌کنیم که آیا دو نمونه مستقل از جوامعی با توزیع یکسان آمده‌اند یا اینکه توزیع آنها متفاوت است. این آزمون هم ارز با آزمون t گروه‌های مستقل است.

می خواهیم میزان تولید دو کارخانه A و B را مقایسه کنیم.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌‌های Nonparametric Tests ، Legacy Dialogs  و … Two Independent Samples را انتخاب کنید. متغیر وابسته را به قسمت Test Variable List و متغیر مستقل را به قسمت Grouping Variable منتقل نمایید.

روی دکمه‌ی … Define Groups کلیک کنید و کد گروه اول را در قسمت اول و کد گروه دوم را در قسمت دوم، همانند زیر وارد و سپس روی Continue کلیک نمایید.

آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار

در قسمت Test Type گزینه‌ی Mann-Whitney U را انتخاب و سپس روی OK کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد.

با توجه به خروجی و میزان .Sig می‌توانید نتیجه بگیرید بین توزیع دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.

۴- آزمون ناپارامتری دو نمونه وابسته(ویلکاکسون)

این آزمون هم‌ارز ناپارامتری آزمون t جفت نمونه‌ای است و زمانی که شرکت‌کنندگان در دو گروه یکسان هستند مورد استفاده قرار میگیرد. پس زمانی که از شرایط استفاده از آزمون t جفت نمونه‌ای تخطی شود از همتای ناپارمتری آن استفاده ‌می‌کنیم.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های Nonparametric Test ، Legacy Dialogs و …۲ Related Samples را انتخاب نمایید تا کادر زیر باز شود. متغیر output1 و output2 را به قسمت …Option کلیک کنید.

گزینه‌ Descriptive را انتخاب و روی Continue کلیک کنید. ار قسمت Test Type یکی ازروش‌ها را انتخاب کنید و سپس روی Ok کلیک کنید.

آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار

۵- آزمون ناپارامتری K نمونه مستقل(کروسکال والیس)

این آزمون هم ارز ناپارامتری آنالیز واریانس یک طرفه است و امکان مقایسه میان بیش از دو گروه مستقل را فراهم می‌کند. زمانی که مجاز به استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در پارامتری نباشیم از این آزمون استفاده می‌کنیم. 

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های Nonparametric Test ، Legacy Dialogs و …K Independent Samples را انتخاب نمایید. متغیر وابسته را به قسمت Test Variable List و متغیر مستقل را به قسمت Grouping Variable منتقل کنید. روی …Define Range کلیک کنید و در قسمت Minimum و Maximum به ترتیب گروه اول و آخر را وارد و روی Continue کلیک کنید.

آموزش نرم افزار

از قسمت Test Type یکی از روش‌ها مانند Kruskal-Warris H را انتخاب و روی OK کلیک نمایید تا خروجی نمایش یابد. بر اساس مقدار .Sig  می‌توانید نتیجه بگیرید که تفاوت معناداری بین K نمونه مستقل وجود دارد یا خیر.

۶ – آزمون ناپارامتری K نمونه وابسته(فریدمن)

این آزمون همتای ناپارامتری آزمون اندازه های مکرر یک طرفه است.زمانی که بیش از دو نمونه وابسته داشته باشیم و فرضیات آزمون اندازه های مکرر یک طرفه برقرار نباشد از این آزمون استفاده می‌کنیم.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های Nonparametric Test ، Legacy Dialogs و … k Related Samples را انتخاب نمایید. تمامی متغیرهای سمت چپ را به راست منتقل نمایید. از قسمت Test Type یکی از روش‌ها، مانند Friedman را انتخاب و سپس روی OK کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد.

آموزش نرم افزار

با توجه به مقدار .Sig می‌توانید نتیجه بگیرید که تفاوتی معنادار بین K نمونه وابسته وجودا دارد یا خیر.

۷ – آزمون دو جمله‌ای

اگر جامعه آماری را به دو گروه تقسیم کرده باشیم و بخواهیم تفاوت توزیع داده‌ها را در این دو گروه آزمون کنیم، از آزمون دو جمله ای استفاده می‌کنیم.

بعبارت دیگر، اگر بخواهیم بدانیم آیا نسبت یکی از این دو گروه از مقدار از پیش تعیین شده‌ای تفاوت دارد یا نه، از این آزمون استفاده می‌کنیم.

پس از وارد کردن داده‌ها از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های Nonparametric Tests ، Legacy Dialogs و… Binomial را انتخاب نمایید تا کادر زیر باز شود. متغیر سمت راست را به قسمت چپ انتقال دهید. در قسمت Test Propertion مقدار H0 را وارد می‌کنیم:

آموزش نرم افزار

بر اساس سطح معناداری می‌توانید مشخص کنید که فرض صفر را می‌پذیریم یا خیر.

نکته: در صورتی که در قسمت Test Propertion مقدار ۰/۵ را وارد نماییم، آزمون فرض دیگر به صورت یک‌طرفه نخواهد بود و بصورت ۰/۵=H0:P و ۰/۵=H1:P می‌باشد. 

مطالب مرتبط :

دوره آموزشی آماری

کارگاه آموزشی مدیریتی

دوره spss

آموزش نرم افزار های مدیریتی

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است