آموزش نرم افزار SPSS (جلسه هفتم)

آموزش نرم افزار SPSS

منوی Descriptive Statistics (ادامه)

۲- فرمان Descriptive

از این فرمان جهت محاسبه آماره‌های توصیفی استفاده می‌شود. می‌توان به وسیله‌ این فرمان مقادیر ماکزیمم، مینیمم، میانگین، واریانس، چولگی و کشیدگی متغیره‌ها را یافت.

برای اجرای این فرمان، از منوی Analyze به ترتیب زیر منوهای Descriptive Statistics و Descriptives را انتخاب نمایید تا کادر زیر نمایان شود:

آموزش نرم افزار SPSS

روی دکمه‌ … Option کلیک کنید تا کادر مربوطه باز شود، از این کادر گزینه‌های Mean، Variance، Minimum، Skewnes ،Kurtosis را انتخاب و سپس روی دکمه‌ Continue کلیک کنید، روی OK کلیک کنید تا خروجی را ملاحظه کنید.

۳- فرمان Explore

از این فرمان جهت محاسبه آماره های توصیفی بیشتری استفاده می‌شود. این فرمان نسبت به فرمان قبل از انعطاف بیشتری برخورداراست و می‌تواند آماره‌های توصیفی را بر حسب متغیر گروه‌بندی کننده بدست آورد.

آموزش نرم افزار SPSS

در سمت چپ کادر، اسامی متغیرها فهرست شده‌اند، نام یک یا چند متغیر کمی را به قسمت Dependent List منتقل کنید. همچنین اگر مایل به ارائه‌ی آماره‌ها به تفکیک یک یا چند متغیر گروه‌بندی کننده باشید، می‌توانید اسامی این متغیرها را در قسمت Factor List وارد نمایید. در این کادر سه کلمه‌ی … Statistics … ، Plots …، Options وجود دارد. با کلیک روی دکمه‌ی … Statistics کادر زیر نمایان می‌شود:

آموزش نرم افزار SPSS

با انتخاب اولین گزینه، برخی از آماره‌های توصیفی محاسبه می‌شود و می‌توان سطح اطمینان برای محاسبه‌ فاصله‌ اطمینان میانگین را از طریق گزینه‌ Confidence interval for mean تغییر داد. گزینه‌ دوم باعث می‌شود که میانگین هریک از متغیرهای منتقل شده به بخش Dependent List، به روش‌های Huber،Tukey،Hampel و Andrews برآورد شود.

انتخاب گزینه‌ی سوم باعث می‌شود که بزرگترین پنج مقدار و کوچکترین پنج مقدار برای هریک از متغیرها محاسبه شود. با انتخاب گزینه‌ی چهارم برای هریک از متغیرها صدک‌های مرتبه ۵، ۱۰، ۲۵ و … محاسبه می‌شود.

 

  ۴- جدول توافقی Crosstabs

جهت نمایش همزمان توزیع فراوانی برای بیش از یک متغیر از جداول توافقی استفاده می‌شود. این جداول رابطه بین دو یا چند متغر رده‌ای را نشان می‌دهد و میزان همبستگی آن ها را بررسی می‌کند. جداول توافقی برای متغیرهای اسمی و ترتیبی به کار می‌رود.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های Descriptive Statistics و Crosstabs  را انتخاب می‌کنیم تا کادر زیر نمایان شود.

آموزش نرم افزار SPSS

آمار استنباطی در SPSS 

اگر چه توصیف داده‌ها مهم است ولی برای پاسخ به بسیاری از مسائل مهم و جالب توجه کافی نیست. هدف اصلی آمار استنباطی به کار گیری امتیازات نمونه‌ای برای آزمون فرضیه و سپس تعمیم نتایج آن به جامعه است. به عبارت دیگر نتیجه‌گیری از جزء به کل است.

آزمون فرضیه

مقدمه یک تحقیق علمی، آزمون فرضیاتی در مورد جوامع یا اثرات شرایط تجربی روی متغیرهای معیار است. آزمون فرضیه، آزمون یک ادعا در مورد متغیرهای معیار است.

انواع فرضیه:

۱- فرضیه تحقیق(فرض مقابل): فرضیه‌ای که از روی نظریه محقق در مورد برخی پدیده‌های اجتماعی به دست می‌آید را فرضیه تحقیق گویند. معمولاً محققین معتقدند که فرضیات تحقیقشان درست است.

۲- فرضیه صفر: بطور ساده، عکس فرضیه محقق است.

نحوه رد یا پذیرش آزمون فرضیه

جهت پذیرش یا رد یک فرضیه احتیاج به یک قاعده تصمیم داریم. این قاعده تصمیم سطح معناداری یا Level of significance می‌باشد. سطح معناداری، یک سطح احتمال است که محقق توسط آن تصمیم به رد یا پذیرش فرض صفر می‌گیرد. معمولاً این سطح را ۰٫۰۵ و یا ۰٫۰۱ در نظر می‌گیرند.

در نرم‌افزار بعد از انجام آزمون در خروجی مقداری به نام مقدار معناداری نمایش داده می‌شود که اگر این مقدار بزرگتر از ۰٫۰۵ باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و اگر کمتر از ۰٫۰۵ باشد فرض صفر رد می‌شود و فرض تحقیق پذیرفته می‌شود.

 مطالب مرتبط :

 

 

آموزش نرم افزار های مدیریتی

دوره amos  

دوره lisrel

آموزش پایان نامه نویسی

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است