spss

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه یازدهم )

طرح(SPANOVA (Mixed/split plot design

گاهی اوقات طرح‌های آمیخته دو طرفه، split plot ANOVA و یا SPANOVA نیز نامیده می‌شوند.در این طرح، اندازه‌های مکرر روی یک متغیر مستقل و گروه‌های مستقل روی متغیر مستقل دیگر وجود دارد. شروط انجام آزمون همان شروط و فرضیات آنالیز واریانس گروه‌های مستقل و اندازه مکرر است. فقط یک فرض اضافی به شرح ذیل دارد:

۱- همگنی همبستگی :

الگوی همبستگی‌های درونی میان سطوح مختلف عامل(های) اندازه‌های مکرر می‌بایستی برای سطح به سطح عامل(های) بین موضوعی ساطگار باشد، بنابراین زمانی همگنی برقرار است که آماره معنادار نباشد، یعنیSig>0.05.

از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های General Linear Model و … Repeated Measures را انتخاب کنید. در قسمت Within-subject Factor Name نام عامل درون‌گروهی را تایپ کنید. در فیلد Name Of Levels تعداد سطوح را بنویسید. روی دکمه‌ add کلیک کنید.

آموزش نرم افزار SPSS

سپس روی دکمه‌ Define کلیک کنید. در کادر باز شده سه متغیر pretest، posttest و followup را به قسمت With subjects Variables در راست منتقل کنید. و متغیر بین موضوعی را به قسمت Beetween-subjects Factor(s منتقل کنید.

آموزش نرم افزار SPSS

روی دکمه‌ … Options کلیک کنید. گزینه‌های Descriptive Statistics، Estimates of effect size Observed power و Homogeneity tests را انتخاب کنید.

آموزش نرم افزار SPSS

سپس روی Continue و OK کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد.

آنالیز کوواریانس:

در آنالیز کوواریانس (ANCOVA) علاوه بر متغیر وابسته، ممکن است یک یا چند متغیر کمی وجود داشته باشد که می‌توان آن را در هر واحد تجربی در یک حالت آنالیز واریانس اندازه‌گیری نمود.

اگر متغیرهای اضافی بر نتیجه آزمایش تأثیر بگذارند، می‌توان آنها را به عنوان متغیرهای مستقل به مدل اضافه کرد. در این حالت آنها را به عنوان متغیرهای کمکی (covariate) می‌شناسیم.

توجه کنید که این متغیرهای کمکی، کمی هستند و هدف اصلی استفاده از متغیرهای کمکی در یک آزمایش تقلیل واریانس خطا است که باعث افزایش دقت آزمون می‌شود

برخی فرضیات که قبل از انجام آزمون باید انجام شود:

۱- نرمال بودن: متغیر وابسته باید دارای توزیع نرمال برای آزمودنی‌هایی با امتیاز یکسان در متغیر کمکی و در گروهی یکسان باشد.

۲- استقلال: امتیاز مربوط به هر فرد (آزمودنی) در هر دو متغیر مستقل و کمکی باید از امتیازهای دیگر افراد (آزمودنی‌ها) مستقل باشد.

۳- خطی بودن: برای هر گروه، میان متغیر وابسته و کمکی می‌بایستی یک رابطه خطی وجود داشته باشد.

۴- همگنی شیب‌های رگرسیونی: رابطه متغیر وابسته و کمکی در هر گروه باید یکسان باشد.

۵- استقلال متفیر کمکی و تیمارها:

۶- اعتبار متغیر کمکی: وسیله‌ای که برای اندازه‌گیری متغیر کمکی به کار میرود باید قابل اطمینان باشد.

از منوی Data گزینه‌ … Split File را انتخاب کنید. گزینه‌ Organize output by groups را انتخاب کرده ومتغیر مستقل gender را به قسمت Based on Groups انتقال دهید. سپس روی Ok کلیک کنید تا فایل داده شما به تعداد سطوح متغیر مستقل تقسیم شود.

آموزش نرم افزار SPSS

از منوی Graphs به ترتیب گزینه‌های Legacy Dialogs و …Scatter/Dot را انتخاب کنید تا در کادر مربوطه باز شود.

آموزش نرم افزار SPSS

نمودار Simple Scatter را انتخاب و روی دکمه‌ی Define کلیک کنید تا کادر دیگری باز شود:

آموزش نرم افزار SPSS

متغیر وابسته را به قسمت Y Axis و متغیرکمکی را به قسمت X Axis انتقال و روی Ok کلیک کنید.

برای انجام آزمون، از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های General Linear Model و Univariate را انتخاب کنید تا کادر مربوطه باز شود. متغیر وابسته را به قسمت Dependent Variables و متغیر مستقل را به قسمت (Fixed Factor(s منتقل نمایید. متغیر کمکی را به قسمت (Covariate(s انتقال دهید.

آموزش نرم افزار SPSS

روی دکمه‌ … Options کلیک نمایید تا کادر زیر باز شود. گزینه‌های Descriptive Statistics، Estimates of effect size، Observed power و Homogeneity tests را انتخاب‌کنید.

آموزش نرم افزار SPSS

سپس روی continue و OK کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد.

مطالب مرتبط :

 

دوره amos کارگاه آموزشی مدیریت  – کارگاه آموزشی آماری

مطلب قبلیمطلب بعدی