بیان مسئله و اجزای آن

بیان مسأله چیست؟
هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مساله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد.

معمولاً مسئله و موضوع تحقیق به صورت سئوالی بیان نمی شود، بلکه به صورت یک جمله کامل مثبت، دقیق وصریح مطرح می گردد . محقق باید در بیان یا تعریف مساله به تشریح این موارد بپردازد: معرفی دقیق مساله، معرفی جنبه های مجهول و مبهم، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها، تعاریف عملیاتی، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و حدود مساله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر. بیان مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند . در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطلاعات زمینهای مستدل تعریف نموده، دلایل انتخاب موضوع وفواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید . وظیفه محقق در این قسمت ارائه مطالبی است تا بدان وسیله گروه آموزشی ویا پژوهشی تصمیم گیرنده جهت پذیرش موضوع تحقیق را متقاعد سازد که موضوع انتخاب شده از اهمیت و کفایت لازم برای انجام تحقیق برخورداراست .

برای بیان مساله تحقیق باید به نکات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه ای مناسب موارد زیر در متن آورده شود :

• اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع مورد مطالعه
• توصیف دقیق مسأله
• نحوه بروز یا وقوع
• وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه
• عوامل دخیل در بروز مسأله
• نحوه برخورد فعلی با مساله
• آنچه درمورد راه حل مساله می اندیشید
• فواید پژوهش و نتایجی که از حل مشکل انتظار می رود
بدنبال پیدا کردن مساله و تدوین پرسش تحقیق لازم است تا به شکلی جزیی تر در مورد مساله وخصوصیات آن
و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد . این بیانات باید براساس دانستنی های موجود در منابع
علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در این قسمت بیشتر صورت پذیرد ، پذیرش
سهل تر برای تحقیق را نزد تصمیم گیرندگان به دنبال خواهد داشت . توصیه می شود تا قبل از نوشتن این قسمت ،اقدام به تجزیه و تحلیۀ مساله کرد . با این کار نسبت به متغیرهای

تاثیر گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن می توان استفاده نمود. برای این کار می توان یکی از روش های موجود را بکاربست. متداولترین روش ها برای تجزیه و تحلیل مساله عبارتند از : • شبکه علیت مثال نمودار استخوان ماهی
• نمودارشش کلمه ای که؟ ، کی؟ ، کجا؟ ، چگونه؟ ، چی؟ ، چرا؟
پژوهشگر در بیان مسأله هدف خویش را بیان میکند ؛ یعنی چه چیزی میخواهد بگوید یا چه چیزی را
میجوید. بیان مسأله، ظریف ترین، حساسترین و شاید بتوان گفت که مشکلترین بخش از فرآیند پژوهش راتشکیل می دهد. پژوهشگرانی که بر مسأله پژوهش اشراف داشته باشند و بتوانند آن را به خوبی تحلیل کنند،به یقین در انجام پژوهش های کیفی، توفیق بیشتری خواهند داشت. عدم دقت در روشنسازی کامل مسأله پژوهش ، این احتمال را به وجود می آورد که تلاش های پژوهشگر، در مسیر انحرافی بیفتد؛ مثل این که  بپردازد؛ بی آن که به تفاوت بسیار حساس بین آن دو هدف، » عوامل « به شناسایی ،» علت ها « جای بررسی
را که می تواند با آن متفاوت باشد، مورد مطالعه قرار دهد » علاقهمندی « ،» انگیزش « توجه شود و یا به جای . بیان مسأله پژوهش شامل: تعریف مختصر از موضوع مورد بحث تحقیق و بیان وسعت ،شدت و بار مسأله تحقیق آمیز آن، عوامل اقتصادی- اجتماعی ¬ )می بایستی مستند باشد(، ذکر نیازهای مرتبط با مسأله و ابعاد مسأله مؤثر بر مسأله و پیامدهای حاصل از مشکل و اقداماتی که در حال حاضر برای حل مشکل انجام می شود و
تفاوت آن با اقدامات قبلی می پردازد . بیان مسأله باید کوتاه و مختصر و کامل باشد ، با عنوان تطبیق داشته باشد ، از ارائه جدول و نمودار خودداری شود ، بیان احساسات ، مطالب بدیهی، کلی ¬ گویی و تکرار مطلب و همچنین مقدمه چینی برای بیان مسأله
لازم نیست و مطالب همراه با منابع ذکر شود . همچنین پژوهشگر از طریق دقت بیشتر و شناسایی کامل مسأله توفیق حاصل می کند تا : • داده هایی را که به طور کامل با مسأله ارتباط دارند، گردآوری نموده و از پی جویی اطلاعات نا مربوط پرهیزکند .  در تعیین هدفهای تحقیق دقت بیشتری معمول دارد . از طریق متمرکز شدن کوشش های مطالعه برمسأله اصلی از هدر دادن وقت جلوگیری می شود. به هر حال بیان مسأله و توضیح آن، با هدف روشن سازی دقیق مشکل اصلی تحقیق و جلوگیری از تداخل مسایل دیگر در آن انجام می پذیرد .

اجزای بیان مسأله
به طور کلی اجزای بیان مسأله عبارتست از؛
ا( تعریف مشکل. در این قسمت متغیرهای اصلی مشکل و روابط آنها تشریح می شود اهمیت پژوهش در چه زمینه ای است و برای چه کسی و یا سازمانی همینجا مطرح می گردد. در اینجا می توان به آمار و آرای دانشمندان در ارتباط با موضوع اشاره کرد. اقداماتی که در رابطه با نحوه برخورد با مشکل، راه حل ها و خدمات موجود در گذشته و حال، در همین قسمت مورد توجه قرار می گیرد. اینجا می توان نمودار استخوان ماهی وار، وارد عمل شد. بدون اینکه شکل و یا نموداری رسم شود. عوارض ناشی ازتداوم مشکل نیز اینجا ذکر می شود

 ۲ ) راه حل یا عوامل موثر بر حل مشکل با توسل به یافته های مهم پژوهش های مربوط به طور مختصر در بیان مسأله آورده می شود. تناقض بین پژوهش ها نیز اشاره وار در اینجا قابل طرح است .

۳ ) در بخش پایانی بیان مسأله می توان جزئیات بیشتری از اینکه پژوهش شما، چه کاری می خواهد انجام دهد را می توان شرح داد. دو بخش اول حتما باید استناد واقعی و علمی داشته باشد .

بیان مسئله و اجزای آن

دوره amos

دوره lisrel

آموزش پایان نامه نویسی

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است