عنوان دوره ها کد تاریخ برگزاری روزهای برگزاری تعداد جلسات هزینه (تومان)
SPSS کدA ۳ و ۴ آبان پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۳۲۰,۰۰۰
کد B ۷و۱۴و۲۱و۲۸ آبان دوشنبه ها ۴ جلسه ۴ ساعته ۳۲۰,۰۰۰
کد C ۲۴ و ۲۵ آبان پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۳۲۰,۰۰۰
LISREL کد A ۱۱ آبان جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۲ آبان سه شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
Smart PLS کد A ۱۰آبان پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۷ آبان یکشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
AMOS کد A ۱۱آبان جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۶آبان شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
EVIEWS کد A ۱۰و۱۱و۲۴و۲۵آبان پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۳۲۰,۰۰۰
کد B ۲۰و۲۲و۲۷و۲۹آبان یکشنبه و سه شنبه چهار جلسه ۴ ساعته ۳۲۰,۰۰۰
R کد A ۲۴و۲۵آبان پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۸ ساعته ۳۲۰,۰۰۰
کد B ۱۳و۱۵آبان یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۸ ساعته ۳۲۰,۰۰۰
MAXQDA کد A ۲۱آبان دوشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۱۱آبان جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
ATLAS.T.I کد A ۱۲آبان شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۵آبان پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
NVIVO کد A ۱۰آبان پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۶آبان شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه دکتری کد A ۲۴آبان پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۱۱آبان جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد C ۲آبان چهارشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
سرچ پیشرفته علمی کد A ۱۰آبان پنجشنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کدB ۲۵ آبان جمعه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد C ۱ آبان سه شنبه یک جلسه ۵ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
مقاله نویسی کد A ۴ آبان جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۴ آبان پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد C ۱۳آبان یکشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
پروپوزال و پایان نامه کد A ۳آبان پنجشنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۵آبان جمعه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد C ۱۵آبان سه شنبه یک جلسه ۸ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
اکسل مقدماتی کد A ۱۳و۱۵آبان یکشنبه و سه شنبه دو جلسه ۴ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
کد B ۲۴و۲۵آبان پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۱۳۰,۰۰۰
اکسل پیشرفته با رویکرد مالی کد A ۷و۹و۲۱و۲۳آبان دوشنبه و چهارشنبه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰
کد B ۱۰و۱۱و۲۴و۲۵آبان پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰
کاربرد اکسل در کسب وکار کد A ۱۳و۱۵و۲۰و۲۲ آبان یکشنبه ها و سه شنبه ها چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰
کد B ۱۰و۱۱و۲۴و۲۵آبان پنجشنبه و جمعه چهار جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری کد A ۳و۴آبان پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۲۵۰,۰۰۰
AHP ( نرم افزار:  expert choice) کد A ۲۸و۳۰آبان دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۱۰و۱۱آبان پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
Vikore ( نرم افزار super decision) کد A ۱۹و۲۱آبان شنبه  و دوشنبه دو جلسه ۴ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
کد B ۲۴و۲۵آبان پنجشنبه و جمعه دو جلسه ۴ ساعته ۲۰۰,۰۰۰
ANP ( با اکسل ) کد A ۱۲آبان شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
کد B ۲۳آبان چهارشنبه یک جلسه ۳ ساعته ۱۸۰,۰۰۰
Topsis ( با اکسل) کد A ۲۰آبان یکشنبه یک جلسه ۳ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۱آبان سه شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۸۰,۰۰۰
 DEMATEL (با اکسل) کد A ۱۵آبان سه شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد B ۲۶آبان شنبه یک جلسه ۳ ساعته ۸۰,۰۰۰
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰ درحال ثبت نام
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱  آموزش نرم‌افزار MATLAB ۱۶ پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲ آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳ دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۱۴  نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶  نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷ داده کاوی ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸ استاندارد PMBOK ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹  نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰ مدیریت ادعا ۸ پنجشنبه   ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۱ تحلیل پوششی داده ها ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۲ مدیریت تولید و عملیات ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳ آموزش نرم‌افزار EXCELL ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴ AHP  فازی (کد A) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
۳۰۲۵ AHP  فازی (کد B) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
A دوره آمادگی آزمون msrt ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ها ۲۰ – ۱۷ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
B دوره آمادگی آزمون msrt ۸ پنجشنبه ۸ – ۱۶ درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
C دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt ۲۴ شنبه دوشنبه چهارشنبه ۲۲-۲۱:۳۰ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان

Notice: get_currentuserinfo is از رده خارج شده است از نگارش4.5.0! به‌جای آن از wp_get_current_user() استفاده کنید. in /home/cp32562/public_html/wp-includes/functions.php on line 3853

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است