فرآیند ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره‌های مشترک دانشگاه‌های داخل و خارج

وزارت علوم فرآیند ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره‌های مشترک دانشگاه‌های داخل و خارج را تشریح کرد.

در این فرآیند مدارک تحصیلی خارجی، که از طریق برگزاری دوره‌های مشترک بین دانشگاه خارجی و یک دانشگاه در داخل کشور صادر گردیده است در صورت تأمین شرایطی قابل ارزشیابی است. شرط اول برای صدور این مدارک دارا بودن مجوز برگزاری از دفتر گسترش آموزش عالی و رعایت ضوابط اعلام شده از سوی آن دفتر می‌باشد و شرط دوم رعایت ضوابط و مقررات اداره کل دانش آموختگان است که این ضوابط بر روی سایت اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم قابل مشاهده است.

در همین راستا با توجه به مقطع و رشته مورد نظر، نام دانشگاه باید در لیست اسامی دانشگاه‌های مورد تأیید اداره کل امور دانش آموختگان قرار داشته باشد. چنانچه تمام این شرایط محقق شود، آنگاه مدرک نهایی باید توسط دانشگاه طرف ایرانی یا دانشگاه طرف سومی که با موافقت شورای گسترش به عنوان ناظر تعیین می‌شود مورد تایید قرار گیرد. قابل‌ذکر است این مدرک برای تمامی دانش آموختگان باید جداگانه و با امضای رئیس یا معاون آموزشی یکی از دانشگاه‌های فوق‌الذکر باشد و به مهر آن دانشگاه ممهور گردد.

البته بدیهی است در مورد برگزاری دوره‌های مشترک توسط هر دو دانشگاه داخلی و خارجی و  صدور مدرک داخلی، دیگر نیازی به مورد آخر نمی‌باشد و تأمین این بند موضوعیت ندارد. آمار سالانه مدرک برای ارزیابی به اداره کل دانش آموختگان برای سال ۱۳۹۰، تعداد ۳۲۱۲، سال ۱۳۹۱، تعداد ۳۳۹۲، سال ۱۳۹۲، تعداد ۳۸۱۸، سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۴۲۷ و در سال ۱۳۹۴، تعداد ۲۸۸۱ بوده است. از لحاظ پراکندگی کشورها، بیشترین پرونده‌ها مربوط به کشورهای مالزی، هندوستان، انگلستان، آمریکا و کانادا می‌باشدکه نشان می‌دهد دانش آموختگان کشورهای حوزه آسیای میانه نیز نسبت به سال های قبل‌تر رشد نسبتاً زیادی داشته‌اند.

دوره amos

دوره lisrel

آموزش پایان نامه نویسی

مطلب قبلیمطلب بعدی