موسسه آموزشی نوین برگزار میکند

 

کارگاه نرم افزارهای تحلیل آماری

بارویکرد مقاله نویسی و پایان نامه

 

دوره های حضوری و غیر حضوری همراه با اعظای مدرک معتبر :

 

کارگاه آموزشی کاربردی spss

کارگاه آموزشی کاربردی lisrel

کارگاه آموزشی کاربردی amos

کارگاه آموزشی کاربردی pls

کارگاه آموزشی نرم افزار r

کارگاه آموزشی کاربردی eviews

کارگاه آموزشی کاربردی nvivo

کارگاه آموزشی کاربردی atlas.tl

کارگاه آموزشی کاربردی maxqda

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است