۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی در دانشگاه آزاد فعال می شود. معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: از شهریورماه ۳۰ کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی دانشگاه مجددا فعال می شود.

رهایی بیان نمود : شورای برنامه ریزی دانشگاه دارای ۳۰ کمیته تخصصی است که در زمینه ارزیابی و پیشنهاد برنامه های جدید فعالیت می نماید .

فعالیت مجدد ۳۰کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی

در شهریورماه ۳۰ کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی دانشگاه مجددا فعال می شود و در زمینه ارزیابی و پیشنهاد برنامه های جدید فعالیت خواهد نمود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان نمود: رویکرد این کمیته ارزیابی نیازهای ملی و ارزیابی فعالیت های بین االمللی برای تدوین برنامه ها درسی و رشته های جدید خواهد بود.

برنامه های درسی متعددی در دانشگاه آزاد اجرا می شود که برخی از این برنامه ها متقاضی ندارند و برخی نیز کیفیت لازم را برای اجرا ندارند که این نوع برنامه های درسی بازنگری خواهند شد. | ۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی در دانشگاه آزاد

۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی

دوره های نوین:

SPSS | Smart PLS | اکسل پیشرفته با رویکرد مالی | کاربرد اکسل در کسب وکار | تحلیل کیفی با نرم افزار NVIVO | سرچ پیشرفته علمی | NVIVO

دوره ept

دوره lisrel

 

 

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است