آموزش نرم افزار SPSS (جلسه هجدهم )

تحلیل کلاستر در SPSS

تحلیل کلاستر را می‌توان یکی از متداول‌ترین روش‌های طبقه‌بندی نامید. هدف اصلی تحلیل کلاستر شناسائی زیر گروه‌های همگن از پاسخگویان می‌باشد. به طوریکه تفاوت‌های درون گروهی به حداقل و تفاوت‌های برون گروهی به حداکثر برسد.

تفاوت بین تحلیل کلاستر و تحلیل تشخیصی:

در تحلیل تشخیصی، کلاسترها از قبل مشخص شده است و هدف صرفاً بدست آوردن ترکیب خطی متغیر های مستقل در هر کلاستر می‌باشد.

در تحلیل کلاستر نه تنها کلاسترها از قبل تعیین نشده‌اند بلکه هدف صرفاً بدست آوردن بهترین روش برای گروه‌بندی پاسخگویان است.

کاربردهای تحلیل کلاستر:

دلیل اصلی استفاده از تحلیل کلاستر، تشکیل گروه‌هایی از واحدهای مشابه به نام کلاستر می‌باشد. کاربردهای مهم:

1- توسعه یک طبقه‌بندی جدید از پاسخگویان یا متغیر‌ها

2- آزمون طرح‌های مفهومی برای گروه‌بندی پاسخگویان یا متغیر‌ها

3- تولید فرضیه از طریق کشف داده‌ها

4- آزمون فرضیه و یا تلاش برای تعیین اینکه آیا داده‌ها، گروه‌هایی را که از قبل تعریف شده‌اند، تایید می‌کنند یا خیر؟

انواع تحلیل کلاستر:

سه شیوه اصلی برای اجرای روش تحلیل کلاستر وجود دارد که هر یک از الگوریتم متفاوتی برای ایجاد کلاستر استفاده می‌کند.

1- تحلیل کلاستر سلسله مراتبی

2- تحلیل کلاستر چند میانگینی

3- تحلیل کلاستر دو مرحله‌ای

1- تحلیل کلاستر سلسله مراتبی:

برای داده‌های کمتر از 250 مشاهده به کار می‌رود.

متغیرهای مستقل از نوع اسمی دو وجهی و فاصله‌ای می‌باشد.

اگر مقیاس داده‌ها اختلاف زیادی با هم داشته باشد باید از مقادیر استاندارد استفاده کنیم.

داده‌ها هم بر اساس پاسخگویان و هم بر اساس متغیر ها می‌توانند کلاستربندی شوند.

2- تحلیل کلاستر چند میانگینی:

برای داده‌های بسیار بزرگ به کار می‌رود.

متغیرهای مستقل از نوع اسمی دو وجهی و فاصله‌ای می‌باشد.

توانایی خواندن مرکز کلاستر را دارد.

توانایی ذخیره فاصله هر متغیر از مرکز کلاستر را دارد.

3- تحلیل کلاستر دو مرحله ای:

برای داده‌های بیشتر از 1000مشاهده به کار می‌رود.

انتخاب اتوماتیک مناسب ترین تعداد کلاستر را دارد.

توانایی ذخیره کردن مدل کلاستر در یک فایل خارجی را دارد.

هم برای متغیرهای کمی و هم برای متغیرهای کیفی اسمی دو وجهی و ترتیبی به کار می‌رود.

مطالب مرتبط:

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS (مقدماتی و پیشرفته) 

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه هفدهم)

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه شانزدهم)

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه پانزدهم)

 

موسسه آموزشی نوین  –  اموزش آماری  – آموزش مجازی و اموزش الکترونیکپایان نامه نویسی و مدیریتی

مطلب قبلیمطلب بعدی