آموزش نرم افزار SPSS (جلسه هفدهم )

تحلیل مسیر:

با استفاده از تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه اغلب در ارتباط با یک نظریه علیتی، با هدف تشریح ساختار ورودی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته که در نظریه فرض شده است، به کار برده می‌شود. تحلیل مسیر، بسط رگرسیون چندگانه است. در این تحلیل، محقق صلاحیت بیش از یک متغیر پیشگوئی را برای بیان یا پیشگویی متغیرهای وابسته چندگانه بررسی می‌کند.

آموزش نرم افزار

براساس داده‌ها قبل از انجام تحلیل لازم است متغیرهای متقل را بسازیم. برای این کار از منوی Transform گزینه‌ Compute variable را انتخاب کنید. در قسمت Target Variable نام متغیرها و درقسمت Numeric Expression فرمول mean (variables) را وارد و سپس روی OK کلیک کنید تا اولین متغیر ساخته شود.

آموزش نرم افزار

برای انجام تحلیل، از منوی Analyze به ترتیب گزینه‌های Regression و … Linear را انتخاب کنید تا کادر مربوطه باز شود. متغیر وابسته‌ را به قسمت Dependent و متغیرهای مستقل را به قسمت (Independent(s انتقال دهید. از قسمت Method گزینه‌ Forward را انتخاب کنید.

آموزش نرم افزار

روی دکمه‌ …Statistics کلیک کنید تا کادر مربوطه باز شود. گزینه‌های Estimates، Confidence intervals ، Model fit، R squared change و Collinearity diagnostics را انتخاب و روی Continue کلیک کنید:

آموزش نرم افزار

روی … Option کلیک کنید و مطمئن شوید که تنظیمات به شکل زیر هستند:

آموزش نرم افزار

حال روی Ok کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد.

آموزش نرم افزار

مطالب مرتبط:

مطلب قبلیمطلب بعدی