آموزش نرم افزار SPSS (جلسه پنجم )

آموزش spss : آمار توصیفی

۱-جداول

جدول فراوانی:

آموزش spss : برای داده‌ها از نوع کیفی و یا کمی گسسته به تعداد زیاد، استفاده می‌شود.

جدول طبقه‌بندی:

اگر تعداد داده‌های پیوسته و یا گسسته بسیار زیاد باشد، استفاده از روش فوق مناسب نیست. در اینجا فا‌صله‌ای را که داده‌ها به آن تعلق دارند به تعدادی زیر فاصله تقسیم  می‌کنند. که تعداد فاصله‌ها با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید:           

bbbbbb

جدول توافقی:

رابطه بین دو یا چند متغیر رده‌ای را نشان می‌دهد و میزان همبستگی را بررسی می‌کند. اینگونه جداول برای متغیرهای اسمی و ترتیبی به کار می‌رود.

۲-نمودارها

نمودارها ساده‌ترین و سریعترین راه انتقال اطلاعات هستند. برای نمایش توزیع‌های فراوانی، اغلب از نمودار استفاده می‌شود. روش نمایش داده‌ها با توجه به نوع مقیاس داده‌ها انتخاب می‌شود.

آموزش spss : انواع نمودارها:

الف: نمودارهای کمی:

اگر مقیاس داده‌ها از نوع فاصله‌ای و نسبی باشد، از نمودار کمی استفاده می‌شود.

نمودار بافت نگار یا هیستوگرام: خلاصه شده‌ی مجموعه‌ی بزرگ داده‌ها به صورت توزیع فراوانی را می‌توان نمایش داد. این نمودار نمایش مناسبی از الگوی توزیع است.

برای رسم این نمودار از فراوانی مطلق یا فراوانی نسبی و حدود واقعی طبقات استفاده می‌شود.

این نمودار متشکل از مستطیل‌هایی است که قاعده‌ی آنها طول طبقه و ارتفاعشان فراوانی نسبی یا مطلق هر طبقه می‌باشد.

آموزش spss

نمودار چند ضلعی یا چندبر:

نموداریست که نقطه میانی هر طبقه روی محور افقی، و فراوانی نسبی یا مطلق هر یک از نقاط میانی روی محور عمودی نشان داده می‌شود.

آموزش spss

خم یا منحنی فراوانی:

اگر در جدول فراوانی تعداد طبقات زیاد باشد نقاط حاصل در رسم چندبر فراوانی‌ها بسیار به هم نزدیک خواهند بود، در این حالت چندبر فراوانی را منحنی یا خم فراوانی می‌نامند.

نمودار چند ضلعی تجمعی: توزیع فراوانی تجمعی، توزیعی است که تعداد مشاهدات قبل از یک نقطه معین را در مقیاس مشاهدات نشان می‌دهد.

آموزش spss

نمودار شاخه و برگ:

برای تهیه نمودار شاخه و برگ، ارقام مشاهدات را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. شاخه، شامل یک یا چند رقم اولیه و برگ، شامل ارقام باقیمانده است.

آموزش spss

نمودار جعبه‌ای :

یکی از مفیدترین نمودارهای اکتشافی برای مقایسه دو یا چند جامعه آماری است. این نمودار نشان دهنده چارک‌ها و حداقل و حداکثر مشاهدات است.

آموزش spss

ب: نمودارهای وصفی:

این دسته نمودارها برای نمایش هندسی داده‌های کیفی به کار می‌روند. 

اگر مقیاس داده‌ها از نوع اسمی یا رتبه‌ای باشد، از نمودار وصفی استفاده می‌شود.

نمودار ستونی:

مناسب‌ترین نمودار برای متغیرهای کیفی است که محور افقی آن نشان دهنده‌ی کیفیت مشاهدات و محور عمودی آن نشان دهنده‌ی فراوانی مطلق یا نسبی هر گروه‌ است.

آموزش spss
نمودار دایره‌ای:

ابزار مناسبی برای تجسم مشاهدات کیفی است. معمولاً براساس درصد رسم می‌شود.

آموزش spss

آموزش spss : نمودار پارتو

نمودار پارتو نموداری برای داده‌های وصفی است که در آن فراوانی روی محور عمودی سمت چپ و درصد فراوانی در محور عمودی سمت راست و نوع صفت روی محور افقی آورده می‌شود.

آموزش spss

۳- معیارهای عددی:(آموزش spss)

اعدادی هستند جهت توصیف داده‌ها که به سه صورت زیر وجود داد:

 – معیارهای مرکزی

 – معیارهای پراکندگی

 – معیارهای شکل (چولگی و کشیدگی)

 – معیارهای مرکزی

Mode یا نما:

داده یا داده‌هایی از متغیر که بیشترین فراوانی را دارد. این شاخص معمولاً برای متغیرهای اسمی به کار می‌رود. برای محاسبه‌ی مد برای داده‌های گسسته یا ترتیبی، ابتدا آن‌ها را به ترتیب صعودی مرتب کرده و عددی که بیشترین فراوانی را دارد، انتخاب می‌کنیم. اگر دو عدد تکرارشان برابر و بیشترین بود، پس از مرتب کردن، این دو عدد کنار هم قرار گرفتند، این دو را با هم جمع کرده و میانگین می‌گیریم و میانگینشان را به عنوان مد معرفی می‌کنیم. 

Median یا میانه:

عددی که ۵۰ درصد داده‌ها از آن کوچکتر و ۵۰ درصد داده‌ها از آن بزرگتر باشد. برای متغیرهای ترتیبی که می‌توان مقادیر آنرا از کوچکتر به بزرگتر مرتب کرد، شاخص مرکزی میانه را به کار می‌برند. برای محاسبه‌ی میانه، داده‌ها را به ترتیب صعودی مرتب و داده‌ی متناظر با نفر وسط را پیدا می‌کنیم.

Mean یا میانگین:

داده‌های یک متغیر را جمع و بر تعداد مشاهدات تقسیم می‌کنیم.

چندکها:

به سه دسته عمده چارک‌ها، دهک‌ها و صدک ها تقسیم می‌شوند.

چارک‌ها اعدادی هستند که داده‌ها را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. دهک‌ها به ده قسمت و صدک‌ها به صد قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.

مطالب مرتبط:

مطلب قبلیمطلب بعدی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است