– تعریف آمار:

روش‌هائی برای جمع آوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره یک موضوع مشخص که بصورت زیر می‌باشد.

– طرح نمونه گیری یا آزمایشات: آن دسته از علم آمار را گویند که با جمع‌آوری اطلاعات یا طرح آزمایشات سروکار دارد.

– آمار توصیفی: آن دسته از علم آمار را گویند که با دسته‌بندی و تلخیص دادها سروکار دارد.

– آمار استنباطی: آن دسته از علم آمار را گویند که باتجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده‌ها سروکارر دارد.

1. طرح نمونه گیری یا آزمایشات:

نمونه، بخشی از جامعه‌ی تحت بررسی است که با روشی از پیش تعین شده انتخاب می‌شود که می‌توان از این بخش، استنباط‌هایی درباره کل جامعه انجام داد.

به دلایل زیر از نمونه‌گیری به جای سرشماری کل جامعه استفاده می‌شود:

– کاهش هزینه

– افزایش سرعت کار

– بالا بودن توان کار

– بالا بودن میزان درستی کار

– پرهیز از خراب کردن واحد‌های جامعه

انواع روش‌های نمونه‌گیری: آموزش نرم افزار SPSS (جلسه چهارم )

الف) روش احتمالی:

همه افراد جامعه از شانس مساوی برای انتخاب شدن برخوردارند. این روش جنبه علمی دارد.

ب) روش غیر احتمالی:

همه افراد شانس مساوی ندارند جنبه علمی هم ندارد. در پایان‌نامه استفاده نمی‌شود. مانند روش سهمیه‌بندی، اتفاقی، قضاوتی، هدفدار و غیره.

الف)روش احتمالی:

1- تصادفی:

1.1 – ساده: تعداد افراد را داریم ولی اطلاعات و مشخصات آنها را نداریم.

2.1 – سیستماتیک: فرض کنید جامعه‌ای به حجم N تحت بررسی باشد و واحدهای جامعه را از 1 تا N شماره گذاری کنند. نمونه‌ی سیستماتیک یک در K به حجم n از این جامعه با الگوی انتخاب زیر تعریف می‌شود:

       N = 40

 n=10 

(4,8,12,16,…)=

2- خوشه‌ای: دراین روش، خوشه‌های جامعه را از 1 تا N شماره‌گذاری و سپس n خوشه را به تصادف انتخاب می‌کنیم. 

 2.1-یک مرحله‌ای: اگر مشخصه‌ی همه‌ی واحدهای موجود در این n خوشه را اندازه بگیریم، دنباله‌ای از اندازه ها بدست می‌آید که آن را نمونه گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای می‌نامیم.

 2.2- دو مرحله‌ای: اگر از هر n خوشه تعدادی انتخاب کنیم، آن را نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای می‌گویند.

3- طبقه‌بندی شده: در نمونه گیری با طبقه‌بندی، طبقات الزاماً باید همگن باشند، اما چنین الزامی در اینجا نیست.طبقه‌بندی از نظر جنس، سن، سال، برند و غیره

روش‌های تعین حجم نمونه

1- جدول مورگان: ساده تریین روش استفاده از جدول مورگان است .حجم نمونه جدول مورگان معمولاً  بیشتر از حجم نمونه‌ای است که با استفاده از فرمولها بدست می‌آید.نمونه_ebfd8

2- روش کوکران:

 حجم نمونه :n

تعداد افراد نمونه :N

احتمال وجود فرض:P

عدم وجود :q

p=1-q

 سطح دقت برآورد :d

فاصله اطمینان :t

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه چهارم )آموزش نرم افزار SPSS (جلسه چهارم ) | آموزش نرم افزار SPSS (جلسه چهارم ) | آموزش نرم افزار SPSS (جلسه چهارم ) | آموزش نرم افزار SPSS (جلسه چهارم )

مطالب مرتبط:

مطلب قبلیمطلب بعدی