آشنایی با مباحث تجارت آسانسور

مباحث آهنکشی چاه آسانسور

آشنایی با تابلوهای فرمان و مباحث الکترونیکی

سیم کشی کامل آسانسور

راه اندازی و مونتاژ آسانسور

راه اندازی درب الکترونیک و چشم الکترونیک

مکانیک کابین و چاه و نصب درب و ریل

مباحث استاندارد و اخذ تاییدیه نهایی

رفع عیب و تعمیرات تخصصی

آموزش سرویس و نگهداری آسانسور

آشنایی با مبحث ۱۵ ساختمان

آشنایی با شاقول وکاربرد آن در این صنف

آموزش نحوه صحیح نصب شاقول در ارتفاع چاه آسانسور و پلمپ چاه

بدست آوردن خطاهای چاهک وانواع خطاهای چاه

آموزش نحوه صحیح نصب شاقول و پلمپ چاه و تهیه جدول مربوطه

آموزش نحوه صحیح نصب شاقول برای نصب ریل و درب طبقات

آشنایی با قطعات (ریل – انواع درب طبقات وبراکت )

آشنایی بانحوه نصب ریل ودرب طبقات

نصب شاقول برای اجرای ریل

نصب ریل درارتفاع چاه آسانسور

نصب درب اتوماتیک ولولایی آسانسور

شناخت اجزاء و آشنایی با قطعات مکانیک دستگاه

آشنایی با انواع مکانیک دستگاه

درب کابین و نحوه نصب و تنظیم دستگاه

نحوه اجرای سقف بتنی و ساخت شاسی موتور و نحوه قرار گرفتن موتور روی شاسی

کارگاه نصب یوک و مونتاژ آن

نصب سربکسل و سیم بکسل

نصب پاراشوت وکفشک و … روی یوک و تنظیمات آن

تجهیزات برقی داخل موتور خانه

موتور الکتریکی

تابلوی مدار فرمان آسانسور

آشنایی با نحوه کار با تابلوی فرمان و شناخت اجزای داخلی آن

نحوه اجرای سیم کشی داخل موتورخانه

آشنایی با تجهیزات برقی داخل چاه آسانسور و نحوه چیدمان آنها

آشنایی با مدارات داخل چاه و نحوه سیم بری و سیم کشی تجهیزات چاه

شاسی احضار طبقات و نحوه کار( ۷ Segment)

آشنایی با تجهیزات برقی کابین آسانسور و نحوه چیدمان و نصب آنها

آشنایی با جعبه رویزیون معمولی و کار کدک و نحوه سیم کشی آن

آشنایی با نحوه سیم کشی برق داخل و بیرون کابین آسانسور