تاريخچه پله هاي برقي

معرفي استانداردهاي بومي و بين المللي ISIRI، EN و ASME

آشنايي با برندهاي مطرح پله برقي

آشنايي با جانمايي و محاسبات ظرفيت جابجايي پله برقي

آشنايي با مباني پله برقي

شناخت اجزاي پله برقي

آشنايي با مباني حمل، جايگذاري، نصب و راه اندازي

مباحث استاندارد و اخذ تاییدیه نهایی

رفع عیب و تعمیرات تخصصی

آشنايي با مباني سرويس و نگهداري

آشنایی با مبحث ۱۵ ساختمان

تهيه چك ليستهاي سرويس ونگهداري دوره اي ازتجهيزات

آشنايي با مكانيزم هاي ايمني اجباري

تهيه چك ليست هاي بازرسي ايمني

دسته بندي حوادث در صنعت پله برقي به ۲۴ گروه

تبيين حوادث، علل بروز و راههاي پيشگيري از وقوع مجدد آن

آموزش نحوه استفاده صحيح از پله برقي

آشنايي با انواع مكانيزم هاي صرفه جويي در مصرف انرژي

به همراه نمايش فيلم هاي مرتبط با هر يك از موارد فوق