دوره های ویژه موسسه آموزشی نوین
کارگاه نرم افزارهای تحلیل آماری

بارویکرد مقاله نویسی و پایان نامه

دوره های حضوری و غیر حضوری همراه با اعظای مدرک معتبر :

کارگاه آموزشی کاربردی spss
کارگاه آموزشی کاربردی lisrel
کارگاه آموزشی کاربردی amos
کارگاه آموزشی کاربردی pls
کارگاه آموزشی نرم افزار r
کارگاه آموزشی کاربردی eviews
کارگاه آموزشی کاربردی nvivo
کارگاه آموزشی کاربردی atlas.tl
کارگاه آموزشی کاربردی maxqda
برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان ept

آمادگی آزمون زبان ept

-برگزاری کلاس به صورت عمومی، آنلاین و خصوصی(تضمینی)

-اولین و کاملترین پکیج آمادگی آزمون ept

-کتاب ، فیلم آموزشی ،تحلیل آزمون های گذشته

-تدویس دوره توسط مدرس بین المللی و ممتحن سابق آزمون ielts