آمادگی آزمون EPT

مشخصات دوره

   *تدریس نکات طلایی گرامر مورد نیاز آزمون با بهره گیری از روش های بدون ترجمه وقابلیت تحلیل تک تک کلمات جمله توسط ذکتر مهدیلو جادوی گرامر ایران

   *حل تست های درک مطلب به همراه تشریح نکات طلایی

   *حل استثنایی پاسخ یه سوالات  cloze passage  با تدریس نکات تستی قیل و بعد جای خالی

مطلب قبلیمطلب بعدی