زمان‌بندی دوره‌ها

SPSSکدA13 و 14 تیرپنجشنبه و جمعهدو جلسه 8 ساعته320,000
کد B3 و 4 مرداددوشنبه ها4 جلسه 4 ساعته320,000
کد C7 و 8 شهریورپنجشنبه و جمعهدو جلسه 8 ساعته320,000
LISRELکد A20 تیرپنجشنبهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد B14 شهریورپنجشنبهیک جلسه 8 ساعته200,000
Smart PLSکد A21 تیرجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد B15 شهریورجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
AMOSکد A20 تیرپنجشنبهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد B15 شهریورجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
EVIEWSکد A6 لغایت 14 تیرپنجشنبه و جمعهچهار جلسه 4 ساعته320,000
کد B17 لغایت 25 مردادپنجشنبه و جمعهچهار جلسه 4 ساعته320,000
Rکد A27 و 28 تیرپنجشنبه و جمعهدو جلسه 8 ساعته320,000
کد B7 و 8 شهریورپنجشنبه و جمعهدو جلسه 8 ساعته320,000
MAXQDAکد A6 تیرپنجشنبهیک جلسه 5 ساعته200,000
کد B7 شهریورپنجشنبهیک جلسه 5 ساعته200,000
ATLAS.T.Iکد A7 تیرجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد B8 شهریورجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
NVIVOکد A7 تیرجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد B8 شهریورجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه دکتریکد A2خردادپنجشنبهیک جلسه 5 ساعته130,000
کد B7 تیرجمعهیک جلسه 5 ساعته130,000
کد C16 مردادچهارشنبهیک جلسه 5 ساعته130,000
سرچ پیشرفته علمیکد A9 خردادپنجشنبهیک جلسه 5 ساعته130,000
کدB21 تیرجمعهیک جلسه 5 ساعته130,000
کد C22 مردادسه شنبهیک جلسه 5 ساعته130,000
مقاله نویسیکد A14 تیرجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد B10 مردادپنجشنبهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد C17 شهریوریکشنبهیک جلسه 8 ساعته200,000
پروپوزال و پایان نامهکد A7 تیرپنجشنبهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد B18 مردادجمعهیک جلسه 8 ساعته200,000
کد C12 شهریورسه شنبهیک جلسه 8 ساعته200,000
آشنایی با مجلات علمی و نحوه ارسال مقالاتکد A13 تیرپنجشنبهیک جلسه 5 ساعته130,000
کد B11 مردادجمعهیک جلسه 5 ساعته130,000
کد C20 شهریورچهارشنبهیک جلسه 5 ساعته130,000
اکسل مقدماتیکد A19و21خردادیکشنبه و سه شنبهدو جلسه 4 ساعته130,000
کد B30و31خردادپنجشنبه و جمعهدو جلسه 4 ساعته130,000
اکسل پیشرفته با رویکرد مالیکد A6و8و20و22خرداددوشنبه و چهارشنبهچهار جلسه 4 ساعته250,000
کد B9و10و23و24خردادپنجشنبه و جمعهچهار جلسه 4 ساعته250,000
کاربرد اکسل در کسب وکارکد A19و21و26و28خردادیکشنبه ها و سه شنبه هاچهار جلسه 4 ساعته250,000
کد B2و3و9و10خردادپنجشنبه و جمعهچهار جلسه 4 ساعته250,000
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاریکد A23و24خردادپنجشنبه و جمعهدو جلسه 4 ساعته250,000
AHP ( نرم افزار:  expert choice)کد A6و8خرداددوشنبه و چهارشنبهدو جلسه 4 ساعته200,000
کد B30و31خردادپنجشنبه و جمعهدو جلسه 4 ساعته200,000
Vikore ( نرم افزار super decision)کد A18و20خردادشنبه  و دوشنبهدو جلسه 4 ساعته200,000
کد B2و3خردادپنجشنبه و جمعهدو جلسه 4 ساعته200,000
ANP ( با اکسل )کد A4خردادشنبهیک جلسه 3 ساعته180,000
کد B22خردادچهارشنبهیک جلسه 3 ساعته180,000
Topsis ( با اکسل)کد A12خردادیکشنبهیک جلسه 3 ساعته80,000
کد B28خردادسه شنبهیک جلسه 3 ساعته80,000
 DEMATEL (با اکسل)کد A7خردادسه شنبهیک جلسه 3 ساعته80,000
کد B18خردادشنبهیک جلسه 3 ساعته80,000
تصمیم گیری فازیکد A11و13و18و20و22و25و27خردادشنبه و دوشنبه و چهارشنبههشت جلسه 4 ساعته500,000
کد B11و13و18و20و22و25و27خردادیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبههشت جلسه 4 ساعته450.000
تصمیم گیری خاکستریکد A11و13و18و20و22و25و27خردادشنبه و دوشنبه و چهارشنبههشت جلسه 4 ساعته450.000
کد B9و12و19و21و23و26و28و30 خردادیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبههشت جلسه 4 ساعته450.000
Visual promethee  (I,II)کد A1 خردادچهارشنبهیک جلسه 5 ساعته200,000
کد B26خردادیکشنبهیک جلسه 5 ساعته200,000
اقتصاد سنجیکد A11و13و18و20و22و25و27خردادشنبه و دوشنبه و چهارشنبههشت جلسه 4 ساعته500,000
کد B11و13و18و20و22و25و27خردادیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبههشت جلسه 4 ساعته500,000
روش qکد A3خردادجمعهیک جلسه 2 ساعته120,000
کد B28خردادسه شنبهیک جلسه 2 ساعته120,000
فراتحلیل با نرم افزار CMA 2کد A9و10خردادپنجشنبه و جمعهدو جلسه 5 ساعته250,000
کد B27و29خرداددوشنبه و چهارشنبهدو جلسه 5 ساعته250,000
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاریساعت برگزاریوضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰درحال ثبت نام
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاریتاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱ آموزش نرم‌افزار MATLAB۱۶پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری۲۴پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک۸جمعه۹ – ۱۷درحال ثبت نام
۳۰۱۴ نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته)۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA)۲۰ + ۴ ساعت رایگانپنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB)۲۰ + ۴ ساعت رایگانپنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷داده کاوی۲۴پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸استاندارد PMBOK۲۴پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹ نرم افزار Microsoft Office Project (MSP)۲۰ + ۴ ساعت رایگانپنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰مدیریت ادعا۸پنجشنبه ۹ – ۱۷درحال ثبت نام
۳۰۲۱تحلیل پوششی داده ها۸جمعه۹ – ۱۷درحال ثبت نام
۳۰۲۲مدیریت تولید و عملیات۲۴پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳آموزش نرم‌افزار EXCELL۲۴پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴AHP  فازی (کد A)۴دوشنبه۱۶ – ۲۰درحال ثبت نام
۳۰۲۵AHP  فازی (کد B)۴دوشنبه۱۶ – ۲۰درحال ثبت نام
د دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاریتاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
Aدوره آمادگی آزمون msrt۲۴یکشنبه و سه شنبه ها۲۰ – ۱۷درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
Bدوره آمادگی آزمون msrt۸پنجشنبه۸ – ۱۶درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
Cدوره آنلاین آمادگی آزمون msrt۲۴شنبه دوشنبه چهارشنبه۲۲-۲۱:۳۰درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
تحلیل فرآیند کسب و کارکد A9و10و23و24خردادپنجشنبه و جمعهچهار جلسه 4 ساعته320,000
کد B7و.9و21و23خردادسه شنبه و پنجشنبهچهار جلسه 4 ساعته320,000
روش های مدیریت استراتژیککد A11و13و18و20و22و25و27خردادشنبه و دوشنبه و چهارشنبههشت جلسه 3 ساعته450,000
کد B11و13و18و20و22و25و27خردادیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبههشت جلسه 3 ساعته450,000

با ما در تماس باشید

آدرس: تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، نبش جمالزاده جنوبی، پلاک 84، واحد 4

ایمیل: novinelcenter @ gmail .com

سایت: Novinelc.com

تلفن: 66568903-021

تلفن: 66568917-021

موبایل: ۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

درباره موسسه

مؤسسه آموزشی نوآوران دانش نوین ساینا با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشجویان و اساتید کشور آغاز به فعالیت نموده و تمرکز خود را بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و کاربردی معطوف نموده است.امیداست با برگزاری کارگاه‌های آموزشی به صورت حضوری ، مجازی و بسته‌های آموزشی مسیر آموزش و یادگیری در سراسر میهن اسلامی هموار شود.

مدیریت این گروه از شما به خاطر انتخاب خدمات ما و توصیه آن به سایرین، تشکر می‌نماید.

طراحی شده توسط حمید صالحی