زمان‌بندی دوره‌ها

SPSS کدA 13 و 14 تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه 8 ساعته 320,000
کد B 3 و 4 مرداد دوشنبه ها 4 جلسه 4 ساعته 320,000
کد C 7 و 8 شهریور پنجشنبه و جمعه دو جلسه 8 ساعته 320,000
LISREL کد A 20 تیر پنجشنبه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد B 14 شهریور پنجشنبه یک جلسه 8 ساعته 200,000
Smart PLS کد A 21 تیر جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد B 15 شهریور جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
AMOS کد A 20 تیر پنجشنبه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد B 15 شهریور جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
EVIEWS کد A 6 لغایت 14 تیر پنجشنبه و جمعه چهار جلسه 4 ساعته 320,000
کد B 17 لغایت 25 مرداد پنجشنبه و جمعه چهار جلسه 4 ساعته 320,000
R کد A 27 و 28 تیر پنجشنبه و جمعه دو جلسه 8 ساعته 320,000
کد B 7 و 8 شهریور پنجشنبه و جمعه دو جلسه 8 ساعته 320,000
MAXQDA کد A 6 تیر پنجشنبه یک جلسه 5 ساعته 200,000
کد B 7 شهریور پنجشنبه یک جلسه 5 ساعته 200,000
ATLAS.T.I کد A 7 تیر جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد B 8 شهریور جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
NVIVO کد A 7 تیر جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد B 8 شهریور جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه دکتری کد A 2خرداد پنجشنبه یک جلسه 5 ساعته 130,000
کد B 7 تیر جمعه یک جلسه 5 ساعته 130,000
کد C 16 مرداد چهارشنبه یک جلسه 5 ساعته 130,000
سرچ پیشرفته علمی کد A 9 خرداد پنجشنبه یک جلسه 5 ساعته 130,000
کدB 21 تیر جمعه یک جلسه 5 ساعته 130,000
کد C 22 مرداد سه شنبه یک جلسه 5 ساعته 130,000
مقاله نویسی کد A 14 تیر جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد B 10 مرداد پنجشنبه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد C 17 شهریور یکشنبه یک جلسه 8 ساعته 200,000
پروپوزال و پایان نامه کد A 7 تیر پنجشنبه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد B 18 مرداد جمعه یک جلسه 8 ساعته 200,000
کد C 12 شهریور سه شنبه یک جلسه 8 ساعته 200,000
آشنایی با مجلات علمی و نحوه ارسال مقالات کد A 13 تیر پنجشنبه یک جلسه 5 ساعته 130,000
کد B 11 مرداد جمعه یک جلسه 5 ساعته 130,000
کد C 20 شهریور چهارشنبه یک جلسه 5 ساعته 130,000
اکسل مقدماتی کد A 19و21خرداد یکشنبه و سه شنبه دو جلسه 4 ساعته 130,000
کد B 30و31خرداد پنجشنبه و جمعه دو جلسه 4 ساعته 130,000
اکسل پیشرفته با رویکرد مالی کد A 6و8و20و22خرداد دوشنبه و چهارشنبه چهار جلسه 4 ساعته 250,000
کد B 9و10و23و24خرداد پنجشنبه و جمعه چهار جلسه 4 ساعته 250,000
کاربرد اکسل در کسب وکار کد A 19و21و26و28خرداد یکشنبه ها و سه شنبه ها چهار جلسه 4 ساعته 250,000
کد B 2و3و9و10خرداد پنجشنبه و جمعه چهار جلسه 4 ساعته 250,000
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری کد A 23و24خرداد پنجشنبه و جمعه دو جلسه 4 ساعته 250,000
AHP ( نرم افزار:  expert choice) کد A 6و8خرداد دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه 4 ساعته 200,000
کد B 30و31خرداد پنجشنبه و جمعه دو جلسه 4 ساعته 200,000
Vikore ( نرم افزار super decision) کد A 18و20خرداد شنبه  و دوشنبه دو جلسه 4 ساعته 200,000
کد B 2و3خرداد پنجشنبه و جمعه دو جلسه 4 ساعته 200,000
ANP ( با اکسل ) کد A 4خرداد شنبه یک جلسه 3 ساعته 180,000
کد B 22خرداد چهارشنبه یک جلسه 3 ساعته 180,000
Topsis ( با اکسل) کد A 12خرداد یکشنبه یک جلسه 3 ساعته 80,000
کد B 28خرداد سه شنبه یک جلسه 3 ساعته 80,000
 DEMATEL (با اکسل) کد A 7خرداد سه شنبه یک جلسه 3 ساعته 80,000
کد B 18خرداد شنبه یک جلسه 3 ساعته 80,000
تصمیم گیری فازی کد A 11و13و18و20و22و25و27خرداد شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه 4 ساعته 500,000
کد B 11و13و18و20و22و25و27خرداد یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه 4 ساعته 450.000
تصمیم گیری خاکستری کد A 11و13و18و20و22و25و27خرداد شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه 4 ساعته 450.000
کد B 9و12و19و21و23و26و28و30 خرداد یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه 4 ساعته 450.000
Visual promethee  (I,II) کد A 1 خرداد چهارشنبه یک جلسه 5 ساعته 200,000
کد B 26خرداد یکشنبه یک جلسه 5 ساعته 200,000
اقتصاد سنجی کد A 11و13و18و20و22و25و27خرداد شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه 4 ساعته 500,000
کد B 11و13و18و20و22و25و27خرداد یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه 4 ساعته 500,000
روش q کد A 3خرداد جمعه یک جلسه 2 ساعته 120,000
کد B 28خرداد سه شنبه یک جلسه 2 ساعته 120,000
فراتحلیل با نرم افزار CMA 2 کد A 9و10خرداد پنجشنبه و جمعه دو جلسه 5 ساعته 250,000
کد B 27و29خرداد دوشنبه و چهارشنبه دو جلسه 5 ساعته 250,000
کد دوره
نام دوره
مدت زمان (ساعت)
تاریخ برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
۱۰۰۱۳
کارگاه آموزش مقدماتی بورس
۲۰

چهارشنبه ها

۱۶-۲۰ درحال ثبت نام
کد دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت
۳۰۱۱  آموزش نرم‌افزار MATLAB ۱۶ پنجشنبه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۲ آموزش نرم افزار MATLAB و الگوریتم های فرا ابتکاری ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۳ دوره آموزشی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۱۴  نرم افزار GAMS (مقدماتی و پیشرفته) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان
پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۵ نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدA) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۶  نرم افزار Lingo (مقدماتی+پیشرفته) (کدB) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۱۷ داده کاوی ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۱۸ استاندارد PMBOK ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۱۹  نرم افزار Microsoft Office Project (MSP) ۲۰ + ۴ ساعت رایگان پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

درحال ثبت نام
۳۰۲۰ مدیریت ادعا ۸ پنجشنبه   ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۱ تحلیل پوششی داده ها ۸ جمعه ۹ – ۱۷ درحال ثبت نام
۳۰۲۲ مدیریت تولید و عملیات ۲۴ پنجشنبه

جمعه

جمعه

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

۹ – ۱۷

درحال ثبت نام
۳۰۲۳ آموزش نرم‌افزار EXCELL ۲۴ پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

جمعه

۸ – ۱۴

۸ – ۱۴

۱۴ – ۲۰

۱۴ – ۲۰

درحال ثبت نام
۳۰۲۴ AHP  فازی (کد A) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
۳۰۲۵ AHP  فازی (کد B) ۴ دوشنبه ۱۶ – ۲۰ درحال ثبت نام
د دوره نام دوره مدت زمان (ساعت) روزهای برگزاری تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری وضعیت/هزینه
A دوره آمادگی آزمون msrt ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ها ۲۰ – ۱۷ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
B دوره آمادگی آزمون msrt ۸ پنجشنبه ۸ – ۱۶ درحال ثبت نام – ۴۰۰۰۰۰تومان
C دوره آنلاین آمادگی آزمون msrt ۲۴ شنبه دوشنبه چهارشنبه ۲۲-۲۱:۳۰ درحال ثبت نام – ۱۵۰۰۰۰تومان
تحلیل فرآیند کسب و کار کد A 9و10و23و24خرداد پنجشنبه و جمعه چهار جلسه 4 ساعته 320,000
کد B 7و.9و21و23خرداد سه شنبه و پنجشنبه چهار جلسه 4 ساعته 320,000
روش های مدیریت استراتژیک کد A 11و13و18و20و22و25و27خرداد شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هشت جلسه 3 ساعته 450,000
کد B 11و13و18و20و22و25و27خرداد یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه هشت جلسه 3 ساعته 450,000

با ما در تماس باشید

آدرس: تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، نبش جمالزاده جنوبی، پلاک 84، واحد 4

ایمیل: novinelcenter @ gmail .com

سایت: Novinelc.com

تلفن: 66568903-021

تلفن: 66568917-021

موبایل: ۰۹۳۷۹۶۶۴۶۰۸

درباره موسسه

مؤسسه آموزشی نوآوران دانش نوین ساینا با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشجویان و اساتید کشور آغاز به فعالیت نموده و تمرکز خود را بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و کاربردی معطوف نموده است.امیداست با برگزاری کارگاه‌های آموزشی به صورت حضوری ، مجازی و بسته‌های آموزشی مسیر آموزش و یادگیری در سراسر میهن اسلامی هموار شود.

مدیریت این گروه از شما به خاطر انتخاب خدمات ما و توصیه آن به سایرین، تشکر می‌نماید.

طراحی شده توسط حمید صالحی