آشنایی و آموزش نرم افزار Eviews (ایویوز)

آشنایی و آموزش نرم‌افزار Eviews (ایویوز)

نرم افزار EViews (مخفف عبارت Econometric Views) یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش های اقتصادسنجی به ویژه روشهای جدید آن می باشد. سر فضل‌های ارائه شده در کارگاه‌های نرم افزار EViews به شرح ذیل میباشد:

  1. مدل‌های random effect و fixe effect
  2. مدل‌های اثرات تجمعی pooling
  3. مفهوم بلندمدت و کوتاه‌مدت در مدل‌ها
  4. پانل دیتا با رویکرد panel-var
مطلب قبلیمطلب بعدی