موسسه آموزشی نوین برگزار میکند.

كارگاه دو روزه آموزشی نرم افزارSPSS

مدرس: خانم مهندس مجیدی

زمان : پنج شنبه و جمعه 22 و  23 آذر ماه ساعت 9 الی 17

این دوره برای دانشجویانی که جهت تحلیل داده‌های پایان‌نامه خود و یا محققانی که جهت تحلیل داده‌های خود به روشهای پیشرفته نیاز دارند، طراحی و ارائه گردیده است

انتظار می رود شرکت کننندگان در پایان این دوره مهارت های زیر را زیر را بصورت اکتسابی فرا بگیرند

  • ورود صحیح داده ها و تعریف متعیرها در محیط SPSS
  • انجام و بکارگیری روشهای آمار استباطی و تفسیر نتایج آن
  • انتخاب آزمون مناسب در شرایط پروژه
  • ایجاد متغیرها و شاخص ها در محیط spss
  • ویرایش داده ها و کنترل خطاها و اشکالات در تقسیم متغیرها
  • رسم و تحلیل جداول یک بعدی و دو بعدی
  • رسم انواع نمودارها و تفسیر آنها توسط spss
  • ذخیره و بازیابی داده ها در spss

جهت ثبت نام ابنجا کایک کنید

مطلب قبلیمطلب بعدی