اطلاعات کامل دورهپانل دیتا شامل روش‌های برآورد اقتصادسنجی برای داده‌های ترکیبی است. مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش هستند که در طی زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مولفه در T دوره زمانی است. از داده‌های پانلی در مسائلی که نمیتوان صرفا به صورت سری زمانی یا برش‌های مقطعی بررسی کرد می‌توان استفاده کرد مثلاً در بررسی تابع تولید می‌توان تغیرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد. داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری برای شناسائی و اندازه‌گیری اثراتی را فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی قابل شناسائی نیستند. مدل‌های پانل دیتا در حال حاضر یکی از پررونقترین موضوعات تحقیقاتی به شمار می‌رود که اغلب مقالات ،پایان‌نامه‌ها و تحقیقات اقتصادی با این روش صورت می‌گیرد. در این دوره دانشجویان با مبانی نظری و تحقیقاتی نرم‌افزارهایی که با آن می‌توان مدل‌های پانل دیتا را بکار گرفت آشنا می‌شوند.


ویژگی های دوره

ارائه روش‌های اقتصادسنجی کاربردی به لحاظ تئوری و عملی

تحلیل سیاست‌های اقتصادی به روش کلی

آشنائی با الگوهای پیش‌بینی بازارهای مختلف

سرفصل آموزشی

  1. مدل‌های random effect و fixe effect
  2. مدل‌های اثرات تجمعی pooling
  3. مفهوم بلندمدت و کوتاه‌مدت در مدل‌ها
  4. پانل دیتا با رویکرد panel-var

برنامه کلاسها

کد A آبان ماه۱۰ آبانپنج شنبه۱ جلسه ۸ ساعته۹ الی ۱۷۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
نام دورهکدهزینهخرید/جزئیات
حضوری Aکد A320,000 برگزار شد
حضوری Bکد B 320,000 برگزار شد
کد A آبان ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
کد B آبان ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
کد A آذرماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
کد B آذرماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
کد A دی ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
کد B دی ماه۲۰۰۰۰۰ ثبت نام
غیر حضوریکد C۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ثبت نام

عکس و فیلم دوره های پیشین

فرم نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *