فیلم آموزش برنامه‌ریزی و کنترل تولید

آموزش برنامه‌ریزی و کنترل تولید

سرفصل فیلم آموزش برنامه‌ریزی و کنترل تولید شامل:

  • آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی تولید
  • سیستم‌های تولیدی
  • برنامه‌ریزی استراتژیک
  • برنامه‌ریزی ادغامی Aggrgate Planning با استفاده از نرم‌افزار اکسل EXCEL
  • برنامه‌ریزی میان مدت
  • برنامه‌ زمان‌بندی اصلی تولید MPS
  • برنامه‌ریزی سر انگشتی ظرفیت مورد نیاز RCCP با استفاده از نرم‌افزار اکسل EXCEL
  • برنامه‌ریزی نیازمندی به مواد MRP با استفاده از نرم‌افزار WINQSB و اکسل EXCEL
  • برنامه‌ریزی ظرفیت مورد نیاز برنامه ریزی کوتاه مدت و توالی عملیات و زمان بندی CRP با استفاده از نرم‌افزار LEKIN
  • استفاده از نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی تولید