تکنیک‌های_اقتصاد_برای_کنکور_و_سؤالات.

تکنیک‌های اقتصاد برای کنکور و سؤالات امتحانی (کتاب دهم انسانی)

این کتاب برای تسهیل در آموزش شما دانش آموزان عزیز تألیف شده است و بنده تجربه کرده و می دانم
که با توجه به این تکنیک ها و توجه دقیق به این کتاب می تواند شما را درآوردن رتبه عالی در کنکور و زود
فهمیدن کتاب اقتصاد در سؤالات امتحانی یاری کننده ی شما عزیزان باشد .

نقش انگیزش شغلی و ساختارسازمانی بر افزایش بهره‌وری در سازمان

هدف از کتاب حاضر بررسي تأثیر ساختار سازماني و انگیزش شغلي بر بهره وری کارکنان با
نقش میانجي کامیابي شغلي )موردمطالعه: کارکنان بیمه ايران استان اردبیل( مي باشد. ازلحاظ هدف
کتاب از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفي و همبستگي مي باشد و از لحاظ روش
گردآوری اطلاعات روش تحقیق موردنظر پیمايشي است. جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه
کارکنان بیمه ايران استان اردبیل که تعداد آن ها برابر ۱۵۰ نفر مي باشد.