تعیین احتمالاتی توزیع اقتصادی بار در کرج

50,000 تومان

توضیحات

 

کتاب تعیین احتمالاتی توزیع اقتصادی بار در کرج

در هفت بخش نگارش شده است که در زیر بصورت تیتروار آمده :

بخش اول: توزیع اقتصادی بار.

فصل اول: محدودیت‌های توزیع اقتصادی بار.

فصل دوم: روش‌های حل مسئله توزیع اقتصادی بار.

فصل سوم: کلیات..

فصل چهارم: پیشینه.

فصل پنجم: روش شناسی..

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل هفتم: بحث و نتیجه‌گیری..