جایگاه و عملکرد گروه‌های ذینفوذ در ایران و آمریکا

30,000 تومان

توضیحات

هدف کتاب

در این کتاب به دنبال آن خواهیم بود که با تعیین و مشخص نمودن نمونه گروه‌های ذینفوذ تأثیرگذار در دو جامعه‌ایـران و آمـریکا به نقشی که آنها می‌توانند در دو کشـور داشته باشند بپردازیم. به طور مثال گروه ذینفوذ یهودیان آمریکا که با نفوذ در سازمان‌های دولتی و اقتصادی و وسایل ارتباط جمعی در آمریکا در تصمیمات دولت و کنگره درباره مسائل خاور میانه مستقیماً اثر می‌گذارند و از اتخاذ سیاست‌هایی که مغایرت منافع اسرائیل باشد جلوگیری می‌کند و در ایران به طور مثال شرکتی که فعالیت آن در شهرستان می‌باشد با ایجاد دفتر مرکزی در تهران هدف آن اعمال نفوذ در قوای حاکمه جهت پیشبرد اهداف خود می‌باشد.

سؤال کتاب

در یک همسنجی تأثیر گروه‌های ذینفوذ در دو جامعه ‌ایران و آمریکا در دوران معاصر بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی چگونه قابل تبیین و تحلیل می‌باشد.