دین و ارزش ها

20,000 تومان

دین و ارزش ها ( مقدمه ای بر جامعه شناسی دین و ارزش های اجتماعی ) | چاپ کتاب :انسان شناسان در قرون گذشته از انسان به عنوان هوموارکتوس ( انسان مستوی القامه) و هوموفابریگوس( انسان ابزارساز ) و هوموپولیتیکوس ( انسان سیاست ورز) سخن گفته اند.

کتاب دین و ارزش ها

امروزه از انسان به عنوان هومولیجیوسوس ( انسان دین ورز) هم سخن گفنه اند چرا که بر وفق جدیدترین پژوهش های جامعه شناسی چه در افریقای جنوبی و مکزیک و چه در ایرلند و امریکا بیش از نود و شش درصد انسان ها به وجود خدا ایمان دارند ( اینگهارت،1373: 216) و همین واقعیت، نظریه ای را که مدعی بود با پیشرفا اجتماعی و افزایش رفاه مادی، دین و اندیشه دینی انحطاط می یابد ابطال می کند.

شواهد دیگر برای دین ورز بودن سرشتی انسان این است که محققان، هیچ قومی از اقوام بشری را نیافته اند که دینداری یا به هر حال صاحب نوعی دین نبوده باشد(میرچا الیاده، 1373:7)

دین نیرومندترین عنصر تعیین کننده در نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می روند که خط سیر کنش و اعمال افراد را در جامه نمایندگی، هدایت، کنترل و نظارت می کنند و هم چنین به مثابه الگوی رفتاری نسبتاً ثابتی هستندکه پیوسته از سوی افراد جامعه بازبینی و کنترل و نظارت می شوند.(چاپ کتاب دین و ارزش ها)

چرا ارزش ها و دین جزو اصلی سازنده فرهنگ به شمار می روند

ارزش ها و دین جزو اصلی سازنده فرهنگ به شمار می روند که ثبات یا تغییر آن ها موجب ثبات یا تغییر فرهنگ ها در جوامع در طول زمان و مکان می شوند و به طبع آن ثبات یا دگرگونی جوامع را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، پی بردن به نظام ارزشی جامعه ما را با عناصر فرهنگی آن جامعه که سوق دهنده کنش و رفتار است آشنا می کند.

هم چنین دین یکی از عوامل مهمی است که بخشی از ارزش های اجتماعی را ایجاد می نماید، نظام ارزشی ایجاد شده توسط دین، رفتار های فردی را جهت می دهد.(چاپ کتاب دین و ارزش ها)

او را هدایت می کند و حتی علت رفتار و طرز فکر افراد را برای ما روشن می کند. ارزش، از یک سو راهنما و تعیین کننده گرایش های اجتماعی و ایدئولوژی ها و از سوی دیگر تعیین کننده رفتار و کنش اجتماعی است که در آداب و رسوم، اعتقادات و اصول مقدس و شیوه های زندگی روزمره تجلی می یابند.

“ارزش ها، بنیان فرهنگ محسوب می شوند و از طرف دیگر، قوام و بنیان جامعه به فرهنگ است.”

بدین ترتیب دانشمندان علوم اجتماعی، قوام فرهنگ را به ارزش می دانند. و معتقدند این ارزش ها هستند که جامعه را دارای هویت و قوانین ویژه می سازند.(چاپ کتاب دین و ارزش ها)

یعنی اگر می گویند هویت هر جامعه ای به فرهنگ آن است، منظورشان بخش شناختی فرهنگ می باشد که همان ارزش هاست و این بدان جهت است که قوام فرهنگ به ارزش هاست، زیرا جنبه مادی و قواعد و قواعد سازمانی فرهنگ، مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر جنبه شناختی، به ویژه ارزش ها هستند. ارزش ها در حقیقت، چراغ هدایت رفتار و سازمان دهنده دیگر عناصر فرهنگی هستند.

مولف: دکتر محمد حسین پوریانی

انتشارات: موجک

تعداد صفحات:262

چاپ اول:پاییز 1395

انتشارات نو آوران دانش با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی آغاز به فعالیت نموده و آماده ارائه خدمات ، سفارش چاپ کتاب ، خدمات چاپ کتاب ،و خدمات دیگر را با کیفیت بالا و به صورت تضمینی انجام می دهد.

جهت ثبت سفارش و مشاوره رایگان جهت چاپ کتاب و ویراستاری با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱۶۶۵۶۸۹۰۳

[flipbook pdf=””]