اجرای مدل مراقبت پیگیر در بهبود سبک زندگی بیماران قلبی

20,000 تومان

انتشارات نواوران دانش

مؤلفین:

سهیلا رضائی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سلماز مقصودی

کارشناس ارشد بهداشت روان، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی، درمانی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 شابک : 4-81-6076-622-978

توضیحات

اجرای مدل مراقبت پیگیر در بهبود سبک زندگی بیماران قلبی

فهرست کتاب

مقدمه    سکته قلبی         عوامل خطر            تظاهرات بالینی    سبک زندگی         مدل مراقبت پیگیر    اجرای مدل مراقبت پیگیر    

کتابچه آموزشی   علایم بیماری سکته قلبی   عوامل خطرزا در بیماری سکته قلبی         منابع